KS Legionovia Legionowo

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Klubu Sportowego Legionovia KZB Legionowo informuje, że w dniu 24 marca 2017 roku (I termin – godzina 18:00, II termin – godzina 18:15, II termin – godzina 18:15) w Sali konferencyjnej w Hali „Arena” przy ul. Chrobrego 50B odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie członków klubu, zgodnie z podanym poniżej porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2016r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2016.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2016r.
b. Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016r.
c. Pokrycia starty bilansowej za 2016r lub podział zysku
d. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2016.
9. Wybór Członków Zarządu Klubu i podjęcie odpowiednich uchwał.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Facebook
Twitter
LinkedIn