KS Legionovia Legionowo

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego „Legionovia”

Dnia 02.05.2023 r. o godz. 15:00 (pierwszy termin) oraz o 15:15 (drugi termin) w sali baru AUT przy ulicy Parkowej 27 w Legionowie odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego “Legionovia”.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2022 roku.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2022 roku,

– przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022,

– pokrycia straty bilansowej za 2022 r. lub podział zysku,

– udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2022.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

Facebook
Twitter
LinkedIn