KS Legionovia Legionowo

W okresie sprawozdawczym 01.01.2022 – 31.12.2022 kwota zapłacona agentom/pośrednikom wyniosła 0 zł (słownie: zero złotych).