KS Legionovia Legionowo

Zebranie członków klubu Legionovii

 

Zarząd Klubu Sportowego Legionovia Legionowo informuje, że w dniu 20 czerwca 2014 roku (I termin – godzina 18:00, II termin – godzina 18:15) w Sali konferencyjnej w Hali „Arena” przy ul. Chrobrego 50B odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków klubu, zgodnie z podanym poniżej porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w 2013 roku.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

         a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w 2013 roku.

         b) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

         c) pokrycia straty bilansowej za rok 2013.

         d) udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za 2013 rok.

7. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia statutu klubu sportowego Legionovia.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad.

Zarząd klubu KS Legionovia Legionowo

 

Facebook
Twitter
LinkedIn