KS Legionovia Legionowo

Walne zebranie sprawozdawcze

Zarząd Klubu Sportowego Legionovia KZB Legionowo informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku (I termin – godzina 18:00, II termin – godzina 18:15, II termin – godzina 18:15) w Sali konferencyjnej w Hali „Arena” przy ul. Chrobrego 50B odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków klubu, zgodnie z podanym poniżej porządkiem obrad:

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2017r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 9. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2017r.
 10. Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017r.
 11. Pokrycia starty bilansowej za 2017r lub podział zysku
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2017.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad
Facebook
Twitter
LinkedIn