STATUT

KLUBU SPORTOWEGO „LEGIONOVIA”

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba

§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą: Klub Sportowy „LEGIONOVIA”, w skrócie KS
„LEGIONOVIA”, zwane w treści statutu „Klubem” działa w celu stworzenia warunków dla
prawidłowego uprawiania sportu, umożliwienia mieszkańcom miasta Legionowa czynnego w nim
uczestnictwa oraz rozwijania indywidualnych uzdolnień, a także kultywowania i propagowania
tradycji legionowskiego sportu związanego z uprawnieniem przede wszystkim piłki nożnej jako
sportu masowego.

§2

Siedzibą władz Klubu jest miasto Legionowo, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej

§3

Klub może być członkiem innych organizacji sportowych i społecznych.

§4
Barwami Klubu są kolory: biały, żółty i czerwony.

§5

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków, do prowadzenia swych spraw
może jednak zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę oraz zlecać określone zadania
innym podmiotom i osobom fizycznym.

2
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§6

 1. Celem Klubu jest popularyzowanie, upowszechnianie, rozwijanie idei i zasad kultury fizycznej
  i rekreacji oraz tworzenie organizacyjnych i merytorycznych przesłanek dla jej krzewienia,
  podnoszenie poziomu różnych form kultury fizycznej i sportu wyczynowego wśród
  społeczeństwa,
 2. Klub organizuje i integruje swych członków wokół idei i zasad upowszechniania sportu w
  różnych jego dziedzinach, w szczególności wokół najpopularniejszej dziedziny w Polsce jaką
  jest „piłka nożna”, kultywując tradycje i korzystając z doświadczeń i dorobku swoich
  legionowskich poprzedników, a także obejmuje działania dla zapewnienia rozwoju
  psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej członków i
  innych osób fizycznych skupionych wokół Klubu.
 3. W szczególności Klub:
  1) opracowuje i wdraża plany rozwoju dyscyplin sportowych uprawianych w klubie,
  2) organizuje szkolenie zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów,
  3) organizuje i uczestniczy w imprezach i zawodach sportowych i rekreacyjnych krajowych i
  zagranicznych oraz we współzawodnictwie sportowym,
  4) nawiązuje i utrzymuje kontakty z instytucjami i organizacjami zajmującymi się kulturą
  fizyczną, rekreacją oraz sportem we wszystkich jego formach
  5) czuwa nad właściwym poziomem etycznym prowadzonych dyscyplin sportowych,
  6) uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki
  sportowe szczebla centralnego,
  7) popularyzuje i upowszechnia ideę uprawiania sportu wśród społeczeństwa, wskazuje na
  walory społeczne, wychowawcze i zdrowotne sportu,
  8) prowadzi działalność wydawniczą i turystyczną,
  9) prowadzi kronikę osiągnięć, kultywuje tradycję i dorobek swoich poprzedników
  10) kreuje postawy asertywne wobec alkoholu i innych używek poprzez propagowanie
  uprawiania sportu i wyrabianie nawyków aktywnego wypoczynku
  11) organizuje obozy sportowe , ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

§7
Klub prowadzi następującą odpłatną działalność statutową:
93.04 Z – Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
92.72.Z – Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
71.40.Z – Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
92.34.Z – Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
74.40.Z – Reklama
55.40.Z – Bary,

3

55.22.Z – Pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep
kempingowych,
55.2 – Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania
52.48.D – Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych,
52.63.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
01.41 B – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
74.84. A – Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
74.70.Z – Sprzątanie i czyszczenie obiektów,
93 05.Z – Pozostała działalność, gdzie indziej nie sklasyfikowana
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
90.00.C – Usługi sanitarne i pokrewne.
Klub prowadzi następującą nieodpłatną działalność statutową:
92.61 .Z – Działalność stadionów i innych obiektów sportowych
92.62.Z – Pozostała działalność związana ze sportem.

ROZDZIAŁ III

Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa

oraz prawa i obowiązki członków

§ 8

 1. Członkowie Klubu dzielą się na członków:
  1) zwyczajnych,
  2) honorowych,
  3) wspierających.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium
  Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami, po złożeniu pisemnej deklaracji i uiszczeniu opłaty
  wpisowej oraz składki członkowskiej wymaganej za bieżący okres.
 2. Członkostwo zwyczajne nabywa się w drodze uchwały Zarządu. Uchwały o przyjęciu nowego
  członka nie podejmuje się w okresie wyborczym, który rozpoczyna się 60 dni przed wyborami do
  władz Klubu. Uchwała w sprawie przyjęcia członka podjęta w okresie wyborczym jest nieważna.
  3.Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków jeżeli uzna, że nie daje on rękojmi
  należytej realizacji statutowych celów Klubu.
  §10
 3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie osobom fizycznym, szczególnie
  zasłużonym dla realizacji statutowych celów Klubu, na wniosek zarządu Klubu.
 4. Uchwalą Walnego Zebrania, na wniosek zarządu Klubu, może być nadana również godność
  Honorowego Prezesa Klubu.

4

 1. Honorowy Prezes i członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§11

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, która złoży deklarację finansowego lub rzeczowego
wspierania działalności Klubu. Zarząd Klubu przyjmując deklarację ustala jednocześnie zasady
przyjmowania pożytków.

§12

Członkom Klubu i innym osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz
Klubu mogą być nadawane odznaki klubowe, ustanowione uchwałą Walnego Zebrania. Członkowie
honorowi i wspierający, a także osoby posiadające godność Honorowego Prezesa Klubu, korzystają
z praw wyszczególnionych w §13 z zastrzeżeniem pkt. 2.

§13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo :
  1) do udziału w realizacji statutowych celów Klubu i pracach podejmowanych przez jego
  władze,
  2) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu,
  3) zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem władz statutowych, głosowania na
  zebraniach członków,
  4) nieodpłatnego korzystania z majątku Klubu zgodnie z odrębnymi regulacjami w tym
  zakresie,
  5) noszenia oznak organizacyjnych.
 2. Do władz klubu nie mogą być wybierani członkowie zasiadający we władzach innych Klubów
  uczestniczących w rywalizacji sportowej w ramach tego samego związku,

§14

1.Członkowie Klubu mają obowiązek:
1) aktywnego udziału w realizacji statutowych celów i zadań Klubu,
2) przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Klubu, jego regulaminów oraz przyjętych
przez Klub zasad krzewienia kultury fizycznej i sportu,
3) dbać o powierzony majątek Klubu,
4) regularnego opłacania składek albo deklarowanych świadczeń finansowych lub rzeczowych.

§15

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające Klubu ustaje:
  1) z dniem rezygnacji zgłoszonej na piśmie, po uregulowaniu zobowiązań finansowych
  wobec Klubu,
  2) poprzez skreślenie z listy członków zwyczajnych, dokonane przez Zarząd z powodu nie
  opłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy kalendarzowych,
  3) poprzez skreślenie z listy członków wspierających, dokonane przez Zarząd z powodu nie
  regulowania przyjętych zobowiązań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu,

5
4) poprzez wykluczenie przez Zarząd z powodu:
a. naruszania postanowień statutu lub innych postanowień wydanych na jego podstawie,
b. działania na szkodę Klubu, w szczególności poprzez wykorzystywanie bez upoważnienia
Zarządu nazwy, logo, renomy i dobrego imienia Klubu,
c. wydania prawomocnego orzeczenia sądowego,
d. nie realizowania obowiązków wynikających z § 14.

 1. Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom prawo odwołania do
  Walnego Zebrania, złożone w siedzibie Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji
  Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Władze klubu, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania oraz ich kompetencje

§16

 1. Władzami Klubu są:
  1) Walne Zebranie,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani w głosowaniu tajnym.
 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, z zastrzeżeniem § 5. Bieżącą pracą Klubu
  kieruje Prezes , z którym może zostać nawiązany stosunek pracy.
 4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem
  § 16 pkt. 2, § 20 pkt. 2 i § 28 pkt. 3.

Walne Zebranie

§17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest w trybie:
  a) zwyczajnym raz w roku przez Zarząd,
  b) nadzwyczajnym przez Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3
  członków Klubu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie jednego miesiąca od
  dnia złożenia wniosku. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku porządek obrad.
 4. O terminie, miejscu, godzinie i porządku Walnego Zebrania, Zarząd Klubu powiadamia
  członków z wyprzedzeniem 14 dni.
 5. Uchwały Walnego Zebrania są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności przynajmniej połowy
  członków w pierwszym terminie lub bez względu na ilość członków w terminie drugim.
 6. Drugi termin Walnego Zebrania wyznacza zwołujący, musi on być wyznaczony nie później niż 7
  dni po terminie pierwszym.
 7. Walne Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym regulaminem.
 8. W posiedzeniu Walnego Zebrania mogą uczestniczyć oprócz członków goście zaproszeni przez
  Zarząd lub przez członka Walnego Zebrania za uprzednią zgodą Zarządu. W posiedzeniu za
  zgodą Zarządu mogą uczestniczyć pracownicy Klubu.

6
§ 18
1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalenie statutu Klubu i dokonywanie jego zmian,
2) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań finansowych Zarządu oraz sprawozdania z
działalności Zarządu Klubu
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie absolutorium dla Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 23,
7) odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
8) nadawanie godności członka honorowego i Honorowego Prezesa Klubu,
9) ustanawianie oznak i odznak klubowych,
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
12) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Klubu i przeznaczenia jego majątku,
13) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.

Zarząd

§ 19

 1. Zarząd składa się z czterech osób wybieranych, z zastrzeżeniem § 23, przez Walne
  Zebranie.
 2. Nowo wybrany Zarząd wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezesa .Na wniosek
  prezesa może być wybrany wiceprezes.
 3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 4. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród członków Klubu lub spoza ich grona.
  Członek Zarządu wybrany spoza grona członków Klubu ma obowiązek złożenia, w terminie
  siedmiu dni od dnia powołania, deklaracji przyjęcia do Klubu. Niewykonanie tego obowiązku
  powołuje wygaśnięcie mandatu do pełnienia funkcji członka zarządu.
 5. Członkiem zarządu nie może być osoba:
  1) zasiadająca we władzach innych klubów sportowych uczestniczących w rywalizacji
  sportowej w ramach tego samego związku,
  2) która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3) która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej:
  prowadzi sprawy zawodników w celu zawarcia przez nich kontraktów z
  klubem sportowym,
  występuje w imieniu i na rzecz zawodników przed organami klubów i
  związków sportowych,
  prezentuje zawodników klubom w celu zawarcia przez kluby umów
  transferowych.
 6. Mandat członka Zarządu powołanego:
  na kadencję Zarządu Klubu, wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania, zatwierdzającego
  sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu;

7

w toku trwającej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków zarządu.

 1. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, ustąpienia albo odwołania ze składu Zarządu,
  z zastrzeżeniem ust.8.
 2. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zebrania jeżeli:
  1) nie wykonuje przyjętych obowiązków lub przekracza swoje uprawnienia;
  2) działa niezgodnie z przyjętym Statutem i wydanymi na jego podstawie uchwałami;
  3) prowadzi działalność, o której mowa w ust. 5 pkt. 3;
  4) działa na szkodę Klubu, w szczególności poprzez wykorzystywanie bez upoważnienia
  Zarządu nazwy, logo, renomy i reputacji Klubu;
  5) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członek Zarządu może być uchwałą Zarządu zawieszony w czynnościach, jeżeli istnieją
  podstawy do jego odwołania. Uchwała w sprawie zawieszenia członka w czynnościach stanowi
  jednocześnie wniosek do Walnego Zebrania o odwołanie członka Zarządu i podlega
  rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 20

 1. Zarząd prowadzi sprawy Klubu .
 2. Zarząd działa kolegialnie. Podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w drodze
  uchwały, którą podpisuje prezes. W razie równej ilości głosów o rozstrzygnięciu decyduje głos
  prezesa. Jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu
  Zarządu, do ważności uchwały zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków
  Zarządu, w tym prezesa.
 3. Zarząd rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 4.
  Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu
  członkowie Zarządu i protokolant.
 4. Zarząd może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego
  uzgodnienia stanowisk (drogą obiegową). Z uzgodnienia stanowisk sporządza się protokół,
  który podpisują członkowie Zarządu i protokolant.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć pracownicy klubu lub zaproszenie goście.
 6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1) realizacja celów statutowych Klubu,
  2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  3) zarząd majątkiem i funduszami Klubu,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykreślenia lub wykluczenia członków Klubu,
  5) prowadzenie ewidencji członków,
  6) określanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej w Klubie oraz innych opłat
  związanych z działalnością statutową Klubu,
  7) prowadzenie ewidencji składek członkowskich i czuwanie nad ich prawidłowym
  uzupełnianiem,
  8) powoływanie sekcji sportowych i ich kierowników,

8

9) powoływanie komisji i zespołów doradczych do rozpatrywania określonych kategorii
spraw lub określonej sprawy,
10) rozpatrywanie skarg i odwołań pracowników i członków Klubu.

 1. W przypadku sprzeczności interesów Klubu z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka,
  krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Zarządu powinien wstrzymać się od
  udziału w rozstrzyganiu takich spraw .

§ 21

 1. W celu wykonywania zadań i kompetencji określonych w Statucie prezes Zarządu
  w szczególności:
  1) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu ;
  2) może żądać informacji, dokumentów i sprawozdań od członków Klubu, pracowników,
  trenerów oraz zawodników;
 2. W razie nieobecności prezesa Zarządu lub w innym wypadku czasowej niemożności
  wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie, pracami Zarządu kieruje wiceprezes lub
  wyznaczony przez Prezesa członek zarządu, jeżeli wiceprezes Zarządu nie został powołany.
 3. Członek Zarządu:
  1) ma prawo żądać informacji od członków Klubu, pracowników, trenerów oraz zawodników
  oraz wglądu do dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej
  sprawy albo rodzaju spraw,
  2) uczestniczy w prowadzeniu działalności statutowej Klubu poprzez podejmowanie
  rozstrzygnięć, przedkładanie inicjatyw i projektów na posiedzenie Zarządu, głosowanie, a
  także wykonywanie uchwał Zarządu,
  3) realizuje działania ustalone przez Zarząd, w szczególności:
  a)współdziałając z innymi członkami Zarządu,
  b) nadzorując działalność pracowników Klubu, trenerów i zawodników,
  c)reprezentując w swoich wystąpieniach i działaniach stanowisko zgodne z ustaleniami
  przyjętymi przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.
 2. Kadencja Komisji rewizyjnej trwa pięć lat.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych, z zastrzeżeniem § 23, przez
  Walne Zebranie.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego.
 5. Do Komisji Rewizyjnej mogą być powołane osoby spośród członków Klubu lub spoza ich
  grona. Członek Komisji Rewizyjnej wybrany spoza grona członków Klubu ma obowiązek
  złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia powołania, deklaracji przyjęcia do Klubu.
  Niewykonanie tego obowiązku powołuje wygaśnięcie mandatu do pełnienia funkcji członka
  Komisji Rewizyjnej.
 6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:

9

1) która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2) będąca członkiem organu zarządzającego Klubem Sportowym „Legionovia” bądź pozostająca
z członkami organu zarządzającego Klubem Sportowym „Legionovia” w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
3) zasiadająca we władzach innych Klubów uczestniczących w rywalizacji sportowej w ramach
tego samego związku,
4) która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej:
a)prowadzi sprawy zawodników w celu zawarcia przez nich kontraktów z klubem
sportowym,
b)występuje w imieniu i na rzecz zawodników przed organami klubów i związków
sportowych,
cprezentuje zawodników klubom w celu zawarcia przez kluby umów transferowych.

 1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej powołanego:
  1) na kadencję Komisji Rewizyjnej, wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania,
  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
  członka Komisji Rewizyjnej;
  2) w toku trwającej kadencji Komisji Rewizyjnej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem
  mandatów pozostałych członków zarządu.
 2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa również wskutek śmierci, ustąpienia albo
  odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli istnieją podstawy
  do jego odwołania. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie zawieszenia członka
  w czynnościach jest wnioskiem do Walnego Zebrania o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej
  i podlega rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zebrania
  jeżeli:
  1) nie wykonuje przyjętych obowiązków lub przekracza swoje uprawnienia;
  2) działa niezgodnie z przyjętym Statutem i wydanymi na jego podstawie uchwałami;
  3) działa na szkodę Klubu, w szczególności poprzez wykorzystywanie bez upoważnienia
  Zarządu nazwy, logo, renomy i reputacji Klubu;
  4) prowadzi działalność, o której mowa w ust. 5 pkt. c i pkt. d;
  5) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Komisja pracuje w oparciu o przyjęty plan pracy.
 6. Komisja Rewizyjna kontroluje pod względem legalności, celowości, gospodarności
  i rzetelności działalność Klubu we wszystkich obszarach jego działalności. Do jej zakresu
  działania w szczególności należy:
  1) ocena bieżącej działalności statutowej Klubu, przeprowadzona z inicjatywy własnej bądź
  na wniosek Zarządu, członka Zarządu albo 1/3 członków Klubu,
  2) ocena sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok
  obrotowy,
  3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
  5) zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie

10

ustalonym przez Statut,
6) składanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
7) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,
8) składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu z wyników oceny sprawozdań finansowych
Zarządu.

§23

W przypadku ustąpienia jednego z członków Zarządu w trakcie kadencji, Zarząd może powołać na
jego miejsce nowego członka, powierzając mu funkcję ustępującego. Zasada ta dotyczy również
składu Komisji Rewizyjnej. W przypadku ustąpienia większej liczby członków lub ustąpienia
prezesa zarządu konieczna jest decyzja Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ V

Sposób reprezentowania Klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki

ważności jego uchwal

§24

Klub reprezentowany jest na zewnątrz przez Prezesa, albo dwóch Członków Zarządu łącznie

§25

 1. Zaciągnięcie zobowiązania majątkowego może nastąpić jedynie na podstawie uchwały
  Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych upoważniony jest
  prezes i jeden z członków Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁVI

Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek członkowskich

§26

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą
  wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
  z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Klubu, dotacji oraz z ofiarności
  publicznej,
 3. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może
  być przeznaczony do podziału między członków Klubu,
 4. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu
  w stosunku do członków Klubu, członków organów i pracowników Klubu oraz osób z którymi
  pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
  stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

11

 1. Zabronione jest przekazywanie majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych
  warunkach,
 2. Nie jest możliwe wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków Klubu ani jego
  organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
  trzecich z wyjątkiem sytuacji gdy wynika ona ze statutowego celu Klubu,
 3. Klub nie może dokonywać na szczególnych zasadach zakupów towarów lub usług od
  podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu lub jego organów lub pracownicy oraz
  ich osoby bliskie,
 4. Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz terminy ich wnoszenia określa Zarząd
  Klubu w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ VII

Zasady dokonywania zmian statutu i sposób rozwiązania Klubu

§28

 1. Dokonywanie zmian statutu należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania.
 2. Uchwały w sprawie zmian statutu lub w sprawie rozwiązania Klubu, mogą być
  podejmowane tylko w przypadku umieszczenia ich w porządku obrad Walnego Zebrania.
 3. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące uchwalania statutu lub jego zmian lub rozwiązania
  Klubu zapadają w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy
  obecności co najmniej połowy członków.
 4. Walne Zebranie zwołane w trybie nadzwyczajnym, obraduje tylko nad sprawami
  umieszczonymi w porządku obrad, stanowiącym załącznik do wniosku o jego zwołanie.
 5. Podejmując uchwałę w sprawie likwidacji klubu Walne Zebranie określa sposób likwidacji
  i przeznaczenie jego majątku.

Odsłony: 400952