Trener: Patryk Grzelak

Treningi: Sobota (10:00 – 11:00)

Hits: 1729